Minder opleiding voor de functie van ‘officiële assistent’ ter vervanging van officiële dierenarts.

Gepubliceerd op 20/04/2021

EU Verordening 2019/624 van 8 februari 2019 handelt over specifieke voorschriften voor de uitvoering van officiële controles van de productie van vlees en voor de productie- en de heruitzettingsgebieden van levende tweekleppige weekdieren overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad.

Punt (5) stelt het volgende: De ante-mortemkeuring is van wezenlijk belang voor de bescherming van de menselijke gezondheid, de diergezondheid en het dierenwelzijn en blijft derhalve de verantwoordelijkheid van een officiële dierenarts. Bepaalde routinetaken bij de ante-mortemkeuring in slachthuizen kunnen evenwel worden uitgevoerd door een officiële assistent zonder dat daarbij de verwezenlijking van de doelstellingen van Verordening (EU) 2017/625 in het gedrang komt, mits daarbij aan bepaalde criteria en voorwaarden wordt voldaan.

Het aantal verplichte uren opleiding om de functie uit te oefenen van ‘officiële assistent’ blijkt drastisch te zijn verminderd tot 500 uur in plaats van 900 uur voordien. De reductie omvat de praktijk en niet de theorie van 100u.

Dit is als volgt opgenomen.

HOOFDSTUK III

HET DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN AANGEWEZEN PERSONEEL

  1. De bevoegde autoriteiten mogen alleen personeelsleden aanwijzen die een opleiding hebben doorlopen en voor een proef zijn geslaagd in overeenstemming met de in punt 5 vastgelegde voorschriften.
  2. De bevoegde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de in punt 1 bedoelde proef. Om aan deze proef te mogen deelnemen, moeten de kandidaten kunnen aantonen dat zij:
  3. a) een opleiding van ten minste 500 uur hebben gevolgd, waarvan tenminste 400 uur praktische opleiding die de in punt 5 genoemde gebieden bestrijkt, en
  4. b) enige nodige aanvullende opleiding hebben gevolgd die het door de bevoegde autoriteiten aangewezen personeel in staat stelt de taken met de vereiste vakkennis uit te voeren.

Een niet onbelangrijke wending dat nagelezen kan worden via deze link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0624&from=EN

 

ONZE PARTNERS :